Fakta om Hjort og Hjortejakt

Hind og kalv på vårenHjorten er i ferd med å overta tronen som vårt viktigste vilt når det gjelder jakt. I 2008 ble det for første gang felt flere hjort en elg her i landet. Under finner du noen korte fakta om hjorten i Norge som kan være nyttig for deg som skal på hjortejakt.

Korte fakta

  • Utbredelse i Norge: Hjorten har tettest utbredelse langs kysten på vestlandet og i deler av Trøndelag. En finner nå også hjort på Østlandet og Sørlandet i områder der skogen ikke er for tett.
  • Alder: Hjorten kan bli over 20 år, men blir sjeldent så gammel i vill tilstand
  • Vekt: Hindene veier normalt 80-120 kg og bukkene mellom 120 og 150 kg. Virkelig store bukker kan veie opp mot 240kg.
  • Størrelse: Kroppslengde opp mot 250 cm og skulderhøyde opp til 110 cm

Utbredelse

En regner med at hjorten opprinnelig stammer fra Asia og at den herfra har spredt seg til Europa og Norge. Den norske hjorten er mindre enn den vi finner lengre syd i Europa hvor de kan bli over 300 kg. Den Nordamerikanske hjorten er også større. Her kan en finne individer på 500 kg.

I Norge finner en den største En god jaktbu gjør posteringsjakt mer behageligtettheten av hjort langs kysten av vestlandet fra Rogaland til Nordland. Hjorten har også spredt seg til Østlandet og Sørlandet hvor den finnes i enkelte områder. Hjorten trives i skog som ikke er alt for tett og gjerne i lauvskog.

Bukken og Kronhjort

Hjortebukken er svært sky og spesielt de eldre bukkene er mer sky enn hindene og yngre bukker. Ofte vil en se at eldre bukker er de siste som kommer ut på lysninger og at de lar andre dyr gå ut først. Unge bukker holder gjerne til i ungkars grupper. Når hjorten får gevir som har 12 takker eller mer kalles den kronhjort og blir av mange jegere regnet som noe av det gjeveste en kan felle her i landet. Når bukken blir 10-12 år gammel vil geviret som regel bli mindre og spedere.

Hinden

Hinden blir kjønnsmoden når den er mellom 2 og 4 år. Hindene lever ofte i flokk (eller grupper) hvor det er en leder hind.

PredatorerEn flott 10-takker hjortebukk

Hjorten har i dag få predatorer utover mennesket. Hjortens leveområder er forholdsvis fritt for ulv og bjørn som tradisjonelt sett har vært hjortens største predatorer.

Forplantning

Hjortens parringstid er i oktober og i denne perioden kan en høre hjorten brøle for å tiltrekke seg hindene. Hinden går drektig i ca 8 mnd og føder 1 kalv i mai (2 kalver er svært sjeldent).

Parringstiden regnes av jegere som den mest spennende tiden å jakte etter kronhjort. I denne perioden kan en høre hjorten på lang avstand og bukkene blir også mindre forsiktige.

Kilder: Wikipedia og Direktoratet for Naturforvaltning